Clubhuiscommissie

Het clubhuis van de Diepenveense Sportclub bevindt zich op het sportcomplex “De Zunnebargh”, Schuurmansweg, 20a te Diepenveen, telefoon: 0570 – 592054

Routebeschrijving

Op dit sportcomplex zijn meerdere afdelingen van DSC actief, te weten: Voetbal, Handbal, Tafeltennis, Biljart, Jeu de Boules en Nordic Sports.

Met de omvorming van de Kantinecommissie in 2010, is het Clubhuis verzelfstandigd. Het beheer en de exploitatie van het Clubhuis is vanaf 1 januari 2011 in handen van de  Clubhuiscommissie.

De doelstelling in algemene zin is: “Het beheren en exploiteren van het clubhuis, met de daarin ondergebrachte kantine, ten dienste van de afdelingen van DSC en zorg dragen voor een kostendekkende exploitatie”.

De afdelingen Voetbal, Handbal, Tafeltennis en Biljarten zijn als reguliere gebruikers van het Clubhuis aangemerkt en participeren derhalve in het beheer en de exploitatie van het clubhuis.

De Clubhuiscommissie is geen zelfstandig rechtspersoon maar is, binnen de kaders van de statuten van de Omni-vereniging DSC, zelfstandig in haar functioneren. Zij is verantwoording verschuldigd aan het Hoofdbestuur van DSC.

In het Huishoudelijk Reglement van de Clubhuiscommissie zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden nader omschreven.

Huishoudelijk reglement

TAKEN CLUBHUISCOMMISSIE

De taken van de Clubhuiscommissie zijn o.a. :

 • Zorg dragen voor een goed beheer en onderhoud
 • Zorg dragen voor een goede exploitatie.
 • Jaarlijks opstellen van de jaarrekening en begroting en het bewaken hiervan.
 • Het jaarlijks vaststellen van de consumptieprijzen.
 • Jaarlijks vaststellen van de onderhoudsplanning/begroting en het bewaken hiervan.
 • Afstemming van beleid en communicatie met de verschillende afdelingen.
 • Het beheren van de geldmiddelen en het verzorgen van  de financiële   administratie.
 • Het voorbereiden van contracten en overeenkomsten.
 • Zorg dragen voor de nodige verslaggeving en rapportages.
 • Zorg dragen voor handhaving van relevante wet- en regelgeving

SAMENSTELLING CLUBHUISCOMMISSIE

Voor het seizoen2020-2021 is de clubhuiscommissie als volgt samengesteld:

 • Piet Hendriks
 • Christiaan Dommerholt
 • Inge Kappert
 • Koen Spikker
 • Ruud Veldman
 • voorzitter
 • penningmeester
 • coördinator Bar
 • coördinator Gebouw
 • beheerder

OPENINGSTIJDEN KANTINE

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

*om de week

13.00 tot 16.30 uur* en 19.00 tot 22.00 uur
13.00 tot 17.30 uur en 19.00 tot 23.00 uur
13.00 tot 17.30 uur
13.00 tot 17.30 uur en 19.00 tot 24.00 uur
19.00 tot 24.00 uur
8.00 tot 18.00 uur
 9.00 tot 18.00 uur

Deze openingstijden zijn niet van toepassing buiten het sportseizoen, in vakantieperioden en indien er geen trainingen en wedstrijden plaatsvinden.

Bij bijzondere activiteiten of festiviteiten kunnen andere openingstijden van toepassing zijn, maar dan wel binnen de kaders van de Horecavergunning.

CONTACT

Voor vragen, opmerkingen of suggesties kan contact worden opgenomen met:

 • Ruud Veltman,  tel.:  06-23334646
 • Piet Hendriks, tel.: 0686640239