Header image alt text

Diepenveense Sportclub

Clubhuiscommissie

Het clubhuis van de Diepenveense Sportclub bevindt zich op het sportcomplex “De Zunnebargh”, Schuurmansweg, 20a te Diepenveen, telefoon: 0570 – 592054

Routebeschrijving

Op dit sportcomplex zijn meerdere afdelingen van DSC actief, te weten: Voetbal, Handbal, Tafeltennis, Biljart, Jeu de Boules en Nordic Sports.

Met de omvorming van de Kantinecommissie in 2010, is het Clubhuis verzelfstandigd. Het beheer en de exploitatie van het Clubhuis is vanaf 1 januari 2011 in handen van de  Clubhuiscommissie.

De doelstelling in algemene zin is: “Het beheren en exploiteren van het clubhuis, met de daarin ondergebrachte kantine, ten dienste van de afdelingen van DSC en zorg dragen voor een kostendekkende exploitatie”.

De afdelingen Voetbal, Handbal, Tafeltennis en Biljarten zijn als reguliere gebruikers van het Clubhuis aangemerkt en participeren derhalve in het beheer en de exploitatie van het clubhuis.

De Clubhuiscommissie is geen zelfstandig rechtspersoon maar is, binnen de kaders van de statuten van de Omni-vereniging DSC, zelfstandig in haar functioneren. Zij is verantwoording verschuldigd aan het Hoofdbestuur van DSC.

In het Huishoudelijk Reglement van de Clubhuiscommissie zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden nader omschreven.

Huishoudelijk reglement

 

TAKEN CLUBHUISCOMMISSIE

De taken van de Clubhuiscommissie zijn o.a. :

 • Zorg dragen voor een goed beheer en onderhoud
 • Zorg dragen voor een goede exploitatie.
 • Jaarlijks opstellen van de jaarrekening en begroting en het bewaken hiervan.
 • Het jaarlijks vaststellen van de consumptieprijzen.
 • Jaarlijks vaststellen van de onderhoudsplanning/begroting en het bewaken hiervan.
 • Afstemming van beleid en communicatie met de verschillende afdelingen.
 • Het beheren van de geldmiddelen en het verzorgen van  de financiële   administratie.
 • Het voorbereiden van contracten en overeenkomsten.
 • Zorg dragen voor de nodige verslaggeving en rapportages.
 • Zorg dragen voor handhaving van relevante wet- en regelgeving

SAMENSTELLING CLUBHUISCOMMISSIE

Voor het seizoen 2018-2019 is de Clubhuiscommissie als volgt samengesteld:

 • Harry Tielbeke  –  voorzitter
 • Henk de Winter  –  algemeen/ secretaris
 • Georges Issa  –  penningmeester
 • Pim Rutten  –  coördinator Horeca
 • Inge Kappert  –  coördinator Bar
 • Koen Spikker  –  coördinator Gebouw
 • Ruud Veltman  –   beheerder

OPENINGSTIJDEN  KANTINE

Maandag                    13.00 tot 16.30 uur* en 19.00 tot 22.00 uur

Dinsdag                     13.00 tot 17.30 uur en 19.00 tot 23.00 uur

Woensdag                 13.00 tot 17.30 uur

Donderdag                13.00 tot 17.30 uur en 19.00 tot 24.00 uur

Vrijdag                      19.00 tot 24.00 uur

Zaterdag                     8.00 tot 18.00 uur

Zondag                        9.00 tot 18.00 uur

*om de week

Deze openingstijden zijn niet van toepassing buiten het sportseizoen, in vakantieperioden en indien er geen trainingen en wedstrijden plaatsvinden.

Bij bijzondere activiteiten of festiviteiten kunnen andere openingstijden van toepassing zijn, maar dan wel binnen de kaders van de Horecavergunning.

CONTACT

Voor vragen, opmerkingen of suggesties kan contact worden opgenomen met:

 • Ruud Veltman,  tel.:  06-23334646
 • Harry Tielbeke,  tel.:  0570-591803

NADERE INFORMATIE Voor nadere informatie  omtrent huisregels, afrekening consumpties, alcoholgebruik en de organisatie van de bardiensten wordt verwezen naar  “Nadere Informatie Clubhuiscommissie”