Header image alt text

Diepenveense Sportclub

Clubhuiscommissie

Het clubhuis van de Diepenveense Sportclub bevindt zich op het sportcomplex “De Zunnebargh”, Schuurmansweg, 20a te Diepenveen, telefoon: 0570 – 592054

Routebeschrijving

Op dit sportcomplex zijn meerdere afdelingen van DSC actief, te weten: Voetbal, Handbal, Tafeltennis, Biljart, Jeu de Boules en Nordic Sports/Skiken.

Met de omvorming van de Kantinecommissie in 2010, is het Clubhuis verzelfstandigd. Het beheer en de exploitatie van het Clubhuis is vanaf 1 januari 2011 in handen van de  Clubhuiscommissie.

De doelstelling in algemene zin is: “Het beheren en exploiteren van het clubhuis, met de daarin ondergebrachte kantine, ten dienste van de afdelingen van DSC en zorg dragen voor een kostendekkende exploitatie”.

De afdelingen Voetbal, Handbal, Tafeltennis en Biljarten zijn als reguliere gebruikers van het Clubhuis aangemerkt en participeren derhalve in het beheer en de exploitatie van het clubhuis.

De Clubhuiscommissie is geen zelfstandig rechtspersoon maar is, binnen de kaders van de statuten van de Omni-vereniging DSC, zelfstandig in haar functioneren. Zij is verantwoording verschuldigd aan het Hoofdbestuur van DSC.

In het Huishoudelijk Reglement van de Clubhuiscommissie zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden nader omschreven.

Huishoudelijk reglement

organigram OMNI DSC