Header image alt text

Diepenveense Sportclub

Bestuur Clubhuis

Algemeen
In het bestuur van de Clubhuiscommissie zijn de vier participerende afdelingen vertegenwoordigd. Bij de uitvoering van haar taken wordt het bestuur ondersteund door de Commissie Horeca en de  Commissie Gebouw. De hoofden van de twee commissies maken deel uit van het bestuur.

De taken van het bestuur zijn als volgt samen te vatten:

  • het vaststellen en bewaken van het uit te voeren beleid
  • het opstellen van de jaarrekening en de begroting
  • het jaarlijks vaststellen van de onderhoudsplanning en begroting
  • het voorbereiden van contracten en overeenkomsten
  • zorg dragen voor de naleving van de geldende wet en regelgeving
  • verantwoording afleggen aan het Hoofdbestuur van de Omni-vereniging DSC

Het bestuur vergadert om de zes weken. De bestuursleden dragen zorg voor informatie naar de betreffende afdelingen.

Samenstelling bestuur
Het bestuur is als volgt samengesteld:

Contact
Voor vragen, opmerkingen of suggesties kan contact worden opgenomen met:
Harry Tielbeke, Slingerbos 1a te Diepenveen, tel.: 0570 – 591803
e-mail: h.tielbeke@uni-one.nl